İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Kira Kontratı Örneği

K İ R A    S Ö Z L E Ş M E S İ
NOT: "Kira Sözleşmesi, GÜDÜL Yatırım ofisinde düzenlenmiştir."                                                                                                     Sözleşme No: …………
DAİRESİ 
MAHALLESİ 
SOKAK / NUMARASI 
KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ 
KİRAYA VERENİN ADI SOYADI  Telefon 
KİRAYA VERENİN İKAMETGAHI 
KİRACININ ADI SOYADI / TELEFON Telefon 
KİRACININ İKAMETGAH ADRESİ 
KİRACININ İŞYERİ ADRESİ 
KİRA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ ve MÜDDETİ / - 
BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞI  
BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI  
YENİ DÖNEM KİRA ARTIŞI 
ÖDEME PERYODU (Aylık - Senelik) 
KİRA ÖDEME HER AYIN KAÇINCI GÜNÜ 
FESİH İHBAR SÜRESİ 
KİRA BEDELİNİN ÖDENECEĞİ BANKA HESAP BİLGİLERİBanka Adı Şubesi 
Hesabın Adı / Hesap No 
İBAN No 
KİRALANAN ŞEY İLE BERABER TESLİM ALINAN DEMİRBAŞ BEYANI
- 
- 
- 
- 
- 
1.7.1984 tarih ve 488 sayılı Damga vergisi Kanununu değiştiren 29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Finansman Kanunu gereğince:
Mal sahibi ve kiracı için % 1,kefil,%5 olmak üzere, mukavele müddetine göre bütün kira bedellerinin binde altısı nispetinde damga pulu yapıştırılacaktır. Pullar tarih ile beraber imza veya mühür konulmak suretiyle iptal olunacaktır. İki pul için bir iptal muamelesi kabul edilebilir. Bu kira sözleşmesi 210 sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince 200 TL lık Damga pulu yapıştırılınca geçerlidir.
Kefil / İ m z aKiraya Veren / İ m z a


Kiracı / İ m z a


                                                                                                                                                                                                               Sözleşme No: …………
H U S U S İ   Ş A R T L A R
AKİRACININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1Mecurun kira müddeti süresince periyodik bakımı gerektiren hususların giderleri KİRACI tarafından karşılanır.
2Sözleşmeden doğan tüm mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
3KİRACI kiralananda yaptığı zaruri ve faydalı masrafları kira sonunda talep edemeyeceği gibi Kiralanan Yere zarar vermeden çıkmayı taahhüt etmiştir.
4Kiraya Veren’ın, sözleşme konusu taşınmaz üzerinde zilyetliği ve / veya işlem yapma yetkisi bulunmaması halinde KİRACI’nın uğrayacağı tüm zararları tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
5Sözleşmeden doğan damga vergisi KİRACI tarafından ödenecektir.
6Kiralandığı gün itibari ile mecurun su, elektrik, doğalgaz, kapıcı, aidat, çöp ve umumi genel giderleri kiracıya aittir.
7Kira bedelleri kira başlangıç tarihinde ve her ay muntazaman net ve kesintisiz bir şekilde peşin ve nakden ödenecektir. Ödenmez ise bir yıl içerisindeki bütün ayların kiraları muacceliyet kesbeder. Kiracı bu şarta şimdiden muvafakat etmiştir.
8Kiracı, Kiralanan Yeri Amacının Dışında başka amaçla kullanamaz.
9Kiracı; su, elektrik, doğalgaz ve muhtarlık kaydını 15 gün içinde Kendi adına yaptıracaktır.
10Kontrat tarihinden önce  elektrik, su, doğalgaz, aidat ve benzeri giderlerden mal sahibi sorumludur. Kiracı kontrat tarihinden önceki borçlardan sorumlu değildir.
11Kiraya verenin izni olmadan tamirat ve tadilat yapılamaz.
12Ana taşınmazda ortaya çıkacak onarımlardan, ortak tesisatların yenilenmesinden ve Kiralanan Yer’de zaman içinde meydana gelecek normal yıpranmalardan dolayı Kiracı sorumlu olmaz. Bu onarım ve yenileme işleri Kiraya veren tarafından zamanında yaptırılır.
13Kiracının yahut kendisi ile birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhati için ciddi bir tehlike teşkil edecek nitelikte olmayan durumlar, kiracı için kiralanan şeyi tesellümden kaçınma ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratoyu bozmaya veya kiradan bir miktar tenzilini talebe hak ve vesile veremez.
14Kiracı, kira konusu taşınmazda yasalara örf ve adetlere ve komşuluk ilişkilerine aykırı hiçbir hakarette ve faaliyette bulunmayacak, çevresini rahatsız etmeyecektir.
15Kiraya veren Kiracı’nın Sözleşme süresince ihtiyaç duyacağı, gerekli tüm yasal ve özel izinleri alabilmesi ve başvurularını yapabilmesi için kendisinden talep edilecek her türlü yazılı ve sözlü vekaletnameyi ve izni geciktirmeden Kiracı’ya verecektir.
16Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi iyi kullanmağa ve bozulmasına, evsaf ve meziyetlerini ve şöhret ve itibarını kaybetmemesine meydan vermemeğe ve içinde oturanlar varsa onlara karşı iyi davranmaya mecburdur.
17Kiracı kontrat müddetinin son ayı içinde kiralanan şeyi görmek için gelene taliplerin gezip görmesine ve vasıfların tetkik etmesine karşı koyamaz.
BKİRAYA VERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1Kira sözleşmesinin kiracıya yüklediği tüm mali ve sosyal yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz  olarak yerine getirilmesini KİRACI’dan istemek hakkına sahiptir.
2Kiraya Veren, Kiralanan yeri sözleşmeye uygun olarak kiracıya zamanında teslim etmekle yükümlüdür.
3Kiralanan mecurun terk ve tahliye edilmesi durumunda mecurun anahtarı kiracı tarafından kiraya verene teslim edilecektir. Anahtar teslim edilmediği takdirde boş ve terkedilmiş durumda bulunan mecuru kiraya veren hiçbir kanuni işleme başvurmadan teslim almakta ve anahtarını değiştirmekte serbest ve yetkilidir. Kiracı şimdiden bu işleme rıza ve muvafakat etmiştir.
4Kefilin kefaleti Müşterek borçlu ve müteselsil kefil durumunda olup bu kontrat devam ettiği ve kontrat hükümlerinden doğan hak ve alacaklar tahsil edilemediği sürece kefalette devam edecektir.
5Kiraya veren kontrat tarihinden sonra elektrik, su, doğalgaz, aidat ve benzeri giderlerden sorumluluk kabul etmez. Bunun sorumluluğu kiracıya aittir.
6Kiraya Veren, mecurun yapı kullanım izni (iskan) bulunduğunu, veya bu iznin çeşitli nedenlerden dolayı temin edilememiş olması sebebiyle Kiracı’nın mecurun kendisinden veya kullanamamasından dolayı uğrayacağı gelir kaybı ve/veya benzeri bilumum zararlar ile çalışanların veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği diğer tüm zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu ve doğacak bu zararları tazmin ile yükümlü olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.
7Kira müddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı surette kiracı kiraya verenin bundan doğacak zarar ve ziyanı tazmin edecektir.
CSÖZLEŞMENİN VE KİRALANAN YERİN DEVRİ
1Kiracı, Kiraya verenin yazılı izni olmadan bu kira sözleşmesinden doğan haklarını üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
2Kiracı Kiraladığı yeri Kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kiracılığına ortak alamaz. Kiracının devir ve ciro hakkı yoktur.
Kefil / İ m z aKiraya Veren / İ m z aKiracı / İ m z a
  
0 850 303 13 85

gudulyatirim.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir